Последвайте ни:

Договори

ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Днес, ....................... г., в гр. Варна, между

1.............................................................................................................................., наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, и

 

2. “Травел енд ХоумËООД, ЕИК: 148002147, със седалище и адрес на управление:

гр.Варна,ул.”Обзор” 35, представлявано от Пламен Станоев Попов, в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

се сключи настоящият Договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, срещу възнаграждение, да организира хотелското настаняване, за периода .................................. г., на ......................... лица, в хотел “...........................* - к.к. .............................., в сроковете и при условията, съдържащи се в настоящия договор.

 II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави в съответствие с условията на настоящия договор услугите, заплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно:

  1. .........................броя .....................-дневни пакети за престой и нощувка в .........................................*, на база ......................, за периода ................................ г., с цена ..............лв. на човек/дневно;
  2. .........................................................................................................................

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право право да се откаже от договора ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове доплащанията до пълната цена на престоя, се счита, че се отказва от пътуването и депозитът не подлежи на възстановяване.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

  1. да предостави цялата необходимата информация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извъшване на услугата (списък на лицата, които ще бъдат настанени и др.) в срок до ...................... дни преди датата на настаняването;
  2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение, в сроковете и при спазване условията на чл..........

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

  1. да получи в съответствие с условията на настоящия договор туристически услуги, заплатени от  него;
  2. да анулира направените заявки за настаняване, не по-късно от .................. дни преди датата на настаняване, като уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено, в случай на отказ.

III. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 4. (1) Общата стойност на възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор е в размер на ......................лв. (............................), без включен ДДС.

(2) Възнаграждението по ал. 1 следва да бъде заплатено изцяло в срок до ............... работни дни от издаване на данъчна фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предоставяне на ваучерите за настаняване и не по-късно от ..............дни преди започване деня на настаняването.

(3) Възнаграждението следва да бъде заплатено в брой, или по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при банка:

Уникредит Булбанк, IBAN: BG11UNCR75271062535814,  BIC: UNCRBGSF

IV. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 5. (1)  В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на услугите по настоящия договор, той се задължава да възстанови всички платени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми, както и да компенсира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички, причинени от неизпълнението вреди, но не повече от 100% от цената на Договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди, настъпили в резултат неизпълнение и/или неточно изпълнение на настоящия договор, ако неизпълнението е в следствие поведението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при добросъвестно изпълнение на задълженията му

(3) В случай на отказ от услуга по настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удържа неустойка при анулиране на заявенена услуга в срок, по-малък от ..................................... дни от датата на настаняване, в размер на .......................

V. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 6. (1) Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на място пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена или друга подходяща форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, да предостави писмено становище в срок от 30 дни след постъпване на рекламацията.

(2) Възстановяване на суми за услуги, неизползвани изцяло или частично, по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови контрагенти, се извършва само срещу предоставяне на издадените от същия потвърдителни документи - ваучери и др. със съответно нанесени и заверени от представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поправки или анулации.

(3) Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги не се възстановяват.

VI. ДРУГИ

Чл. 7.  Настоящият договор се прекратява:

  1. с изпълнение на предмета му;
  2. по взаимно съгласие на страните, обективирано в писмена форма.

 

Чл. 8. В случай че някоя от страните се отклони съществено, поради причина, за която отговаря, от изпълнението на настоящия договор изправната страна може да развали договора с отправяне на 7-дневно писмено предизвестие до неизправната страна.

Чл. 9. (1) Въпроси относно изпълнението предмета на настоящия договор следва да бъдат отнасяни към:

За ЗЛОЖИТЕЛЯ:      ...................................................................................................

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:     tel.052344298,e-mail: travelhome@gmail.com

(2) В случай, че някоя от страните промени адресите и телефони за кореспонденция, уведомяване и/или известяване, посочени по-горе в договора, тя е длъжна да уведоми писмено другата страна най-късно до 3 дни след промяната.

(3) Изпратените на посочения адрес съобщения се считат за надлежно изпратени и приети по смисъла на този договор, ако страната – получател към момента на изпращането не е била уведомила насрещната страна за промяната на адреса си.

 

Чл. 10. Всички спорове между страните, възникнали във връзка с влизането в сила, действието и изпълнението на настоящия договор ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях. В случай, че това се окаже невъзможно, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му  към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния съд, съгласно разпоредбите на ГПК.

 

Чл. 11. Изменения и допълнения на настоящия договор и анексите към него се извършват само по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

 

Чл. 12. По всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.........................                     За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:..........................

 


Повече информация